Biz hakda

“Guangdong ALUDS Lighting Industrial Co., Ltd.”

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Döredilen Guangdong ALUDS Industrial Co., Ltd.2017, Guangdong welaýatynyň Jiangmen milli ýokary tehnologiýa zolagynda ýerleşýär.Kompaniýa içerki yşyklandyryş önümlerini gurmagyň amaly we gözleg işlerine ygrarlydyr.Ondan has köp zat bar100 gözleg we gözlegpatentler we milli ýokary tehnologiýaly kärhana diýen ada eýe boldy.Gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän professional yşyklandyryş kärhanasy.Zawod geçdiISO9001 şahadatnama we önümler geçdiCCC, CE we CBşahadatnama bermek, hyzmat etmek60 +ýurtda we daşary ýurtlarda strategiki hyzmatdaşlygyň markalary.Şol ýerleri öz içine alýar: myhmanhanalar, willalar, klublar, dükanlar, söwda merkezleri.
Kompaniýamyz gözleg işlerini jan, hil hökmünde esas, hyzmat maksat hökmünde kabul edýär we yşyklandyryş pudagynyň ýokary derejeli täjirçilik yşyklandyryş meýdançasynda meşhur marka bolmagy maksat edinýär.
Bizde ahünärmen önümi gözleg wedizaýn topar + hünärmen taslama hyzmat topary + şahsylaşdyrylan özleşdiriş topary.Toparymyz ýaş, gujurly we tejribeli.Çyralaryň we yşyklaryň daşky gurşaw bilen birleşmegine üns berýäris, şonuň üçin lampalar we yşyklar gözelligiň bir görnüşine we energiýany tygşytlamagyň we daşky gurşawy goramagyň bir bölegine öwrüler.Önümiň ösüşiniň yzygiderli täzelenmegi we hiliň yzygiderli yzarlanmagy arkaly.Kompaniýa içerde we daşary ýurtlarda müşderiler bilen uzak möhletli we çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

Biziň innowasiýaajaýyp müşderi hyzmatymyz bilen deňeşdirilen tehnologiýa we dizaýnlar, häzirki wagtda täjirçilik yşyklandyryş önümleriniň öňdebaryjy üpjünçilerinden biri bolmaga itergi berdi.
Biziň giňönümleriň we tehnologiýalaryň dürlüligi, her bir müşderiniň islegleri üçin zerur gurşawy döretmäge kömek edýär.Özboluşly we dürli görnüşli önümler bilen markamyzyň görnüşi we duýgusy bizi bäsdeşlerimizden aýyrýar.
Önümlerimiztäjirçilik yşyklandyryşynyň başynda durýar we başarnyklarymyz we tejribämiz öňde goýlan meseleler üçin yşyklandyryş çözgütlerini hödürlemäge kömek edýär.
Onýyllyklaryň dowamynda tejribe toplap, dowamly üstünlik gazanmak üçin deňi-taýy bolmadyk yhlas we hünär ussatlygyny kesgitlemeli.Olaryň zerurlyklary üçin ajaýyp çözgüt taýýarlamak üçin hyzmatdaşlarymyz bilen ýakyndan işleýäris.Belli bir dizaýn ýa-da işlemeli bolsa, birleşdirilmeli bolsa, kanagatlanarly ösen önümi üpjün edip bileris.
ALUDS-yň içinde müşderilerimize çözgüt hödürleýändigimize düşünmek bar;zerurlyklaryňyza ýetmäge kömek ederis.Bu ALUDS-yň iş pelsepesiniň esasydyr.Muny gazanmak we ynamyňyzy berkitmek bilen bir ädimde edýäris.
ALUDS Ingagtylyk, gözleg we gözleg işlerini ruh hökmünde, hilini esas hökmünde hyzmat edýär we yşyklandyryş pudagynyň ýokary derejeli täjirçilik yşyklandyryş meýdançasynda meşhur marka bolmagy maksat edinýär.