Sorag-jogap

Göni zawodmy?

“Guangdong ALUDS Lighting Industrial Co., Ltd” 2017-nji ýylda esaslandyryldy we önümçilik, gözleg we ösüş, marketing we satuw we önüm hyzmatlaryny birleşdirýän Jiangmen şäherinde ýerleşýär.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda 200-den gowrak işgärimiz bar, 10 tejribeli inersener, garaşsyz optiki dizaýn bölümini we yşyklandyryş dizaýn bölümini öz içine alýar.

Esasy önümleriňiz näme?

Esasy önümlerimiz çyra çyralary, yşyk çyralary, panjara çyralary, potolok çyralary .....

Mugt nusga alyp bilerinmi?

Umuman alanyňda, nusga tölegini alarys.Adaty sargyt goýanyňyzda yzyna gaýtarylar.

Töleg şertleriňiz näme?

Tölegimizi bank hasabymyza T / T arkaly edip bilersiňiz:
Öňünden goýuň, ýüklemezden ozal deňagramlylygy saklaň.

MOQ näme?

Dürli önümlerde dürli MOQ bar.Bu materiallaryň ätiýaçlygyna, jikme-jik talaplaryňyza esaslanýar ..... ALUDS Yşyklandyryş, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iň güýçli tagallalary eder.

Haryt kepilligi näme?

3 ýyl ýa-da 5 ýyl kepillik, LED sürüjileriň dürli kepillik wagtyna baglydyr.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 3-7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 15-25 gün dowam edýär.Depozitiňizi alanymyzda öňdebaryjy wagtlar güýje girýär we önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamamyz bar.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, talaplaryňyzy biziň bilen geçiriň.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.