Habarlar

 • The difference between commercial lighting and home lighting? How to choose commercial lighting?

  Söwda yşyklandyryşy bilen öý yşyklandyrylyşynyň arasyndaky tapawut?Söwda yşyklandyryşyny nädip saýlamaly?

  Söwda yşyklandyryşy, dürli ýerleriň ulanylmagy sebäpli täjirçilik yşyklandyryşy, täjirçilik yşyklandyryşy we öý yşyklandyryşy diýlip hem atlandyrylýar, önümiň dürli aýratynlyklary we tapawutlary hem bar.
  Koprak oka
 • Döwrebap täjirçilik yşyklandyryşynyň aýratynlyklary

  Söwda yşyklandyryşy, täjirçilik jaýlaryny yşyklandyryş we yşyklandyryş ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köpçülikleýin täjirçilik jaýlarynyň döremeginden dünýä inýär.Häzirki zaman täjirçilik yşyklandyryşy, has köp baglanyşyk esasynda adaty täjirçilik yşyklandyryşyna ýapyşýar ...
  Koprak oka
 • Içki yşyklandyryş dizaýnynyň nokatlary

  Gijelerine öýe baranyňyzda ilki bilen çyra ýakmak.Öý sungatyna gelsek, islendik owadan, owadan otag we yşyksyz dizaýn garaňkylykdyr.Lightagtylyk bilen durmuşyň adaty zerurlyklary, içerki bezegiň sungaty we gözelligi bilen beýan edilip bilner.Şonuň üçin içerki bag ...
  Koprak oka
 • Glalpyldawuk yşyklandyryş effektlerini nädip döretmeli?

  LED yşyklar häzirki wagtda energiýa tygşytlaýjy we çydamly nokat bilen örän meşhur yşyklandyryş gurallarydyr, ýöne şol bir wagtyň özünde LED yşyklar ýalpyldawuk, LED yşyklandyryjy, ýalpyldawuk, adam gözüne gaty zyýanly, şonuň üçin LED lampalar we çyralar parlaklygy ýok etmelimi?1, ýalpyldawuk LED lampalary we çyrany ulanmak ...
  Koprak oka
 • LED yşyk çyrasynyň artykmaçlyklary

  LED yşyk çyralary söwda merkezlerinde, awtoulag displeýinde, şaý-seplerde, marka eşiklerinde, Bo miras sergi zalynda, zynjyr dükanlarynda, söwda zalynda we beýleki yşyklandyryş ýerlerinde giňden ulanylýar, adaty wolfram halogen lampasyny çalyşmak we metaly çalyşmak üçin iň amatly yşyk çeşmesidir. lampaT bilen ...
  Koprak oka
 • Içerki yşyklandyryş enjamlary barada aýdylanda, atmosfera duýgusyny döretmek üçin esasy yşyklary nädip ulanýarsyňyz?

  Yşyklandyryş diňe bir içki giňişligi emele getirmegiň möhüm serişdesi bolman, eýsem oňa jan bermegiň açarydyr.Içerki yşyklandyryş enjamlarynyň dizaýnynda dizaýnerler köne “bir esasy yşyk” dizaýn çemeleşmesinden ýuwaş-ýuwaşdan ýüz öwürýärler we köp yşyklandyryş usullaryny ulanýarlar, nokat çyrasyny ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • LED diwar ýuwujy çyralary saýlamak haýsy jikme-jikliklere üns bermeli?

  LED diwar ýuwujy ýeňil önüm öndürmek endikleriniň ýuwaş-ýuwaşdan garramagy bilen çykdajylar azalýar we çykdajylaryň öndürijiligi ýokarlanýar.Indi, uly ekranda we beýleki täjirçilik ýerlerinde pes kuwwatly LED diwar ýuwujy önümleriň giň ulanylyşy bar ...
  Koprak oka
 • Oorapyk yşyklandyryş enjamlarynyň görnüşleri we satyn alyş maslahatlary

  Bezeg işinde tejribäňiz bolanlaryň içerdäki yşyklandyryş enjamlary barada öwrenendigine ynanýaryn.Oorapyk yşyklandyryş, diňe bir yşyklandyryş täsiri bilen çäklenmän, eýsem adamlara zyýan ýetirmek üçin jaýyň möhüm bölegidir.Yşyklandyryş zerur bolan ýapyk ýerler köp bolansoň ...
  Koprak oka
 • Çyra çyralaryny üns merkezinden tapawutlandyrýarsyňyzmy?

  Ilki bilen aşak düşmek näme?Üns merkezi näme?1 down Aşak çyrasy diýilýän zat, potolokyň içine salynýan we içerde we aşakda ýagtylyk berýän yşyklandyryş guralydyr.Ajaýyp aýratynlygy, binagärlik bezeginiň daşky görnüşiniň birmeňzeşligini saklamagy we ...
  Koprak oka
 • Yşyklandyryş - Energiýa belgilemesi we ekodizaýn talaplary

  Yşyklandyryş önümlerine lampalar we çyralar girýär.Çyrada galogen, ykjam floresan ýa-da LED lampalar ýaly bir ýa-da birnäçe ýagtylyk çeşmesi bar.Çyra, ýagtylygy bir ýa-da birnäçe lampadan paýlaýan, süzgüçli ýa-da üýtgedýän doly elektrik çyrasydyr.Çyraçyda zerur bölekler hem bar ...
  Koprak oka
 • Kanton ýarmarkasy |130-njy Hytaý import we eksport ýarmarkasy-1-nji tapgyr (2021 güýz sessiýasy)

  Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy ýa-da Kanton ýarmarkasy hökmünde giňden tanalýan, iň uzyn taryhy, iň ýokary derejesi, iň uly göwrümi we iň doly sergi görnüşleri, şeýle hem alyjylaryň gelip çykyşynyň iň giň ýaýramagy we Hytaýda iň ýokary söwda dolanyşygy bolan giňişleýin sergi. .Bilelikde alyp baryjy ...
  Koprak oka
 • 2021 Gonkong halkara yşyklandyryş ýarmarkasy (Güýz neşiri)

  HKTDC tarapyndan gurnalan we Gonkong konwensiýa we sergi merkezinde (HKCEC) geçirilen Gonkongyň halkara yşyklandyryş ýarmarkasy (güýz neşiri) Aziýanyň iň uly güýz yşyklandyryş ýarmarkasy we dünýäde ikinji orunda durýar.Güýz yşyklandyryş ýarmarkasy (güýz neşiri) oktýabr aýynda gaýdyp geler ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2